Красотата идва отвътре, но защо не и отвън?

Вижте нашите грумъри

Новини

Сдружение „Българска груминг асоциация“ и неговото ръководство в лицето на Светлана Димова Божинова, Деница Атанасова и Златина Давидовска-Цветкова, с голямо удоволствие съобщават на всички свои членове, приятели и грумъри (зоофризьори), че усилията на Асоциацията във връзка с въвеждането на специалността и длъжността „зоофризьор“ в нормативната уредба на Република България през последните две години, се увенчаха с успех. Към настоящия момент длъжността „зоофризьор“ вече е част от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011). Това е следствие от проведената нарочна процедура пред Министерството на труда и социалната политика, инициирана именно от Асоциацията. Тази процедура приключи с изрична заповед на Министъра на труда и социалната политика от 23.12.2020 г., съгласно която считано от 01.01.2021 г. длъжността „зоофризьор“ е включена в НКПД. По този начин дългогодишният проблем зоофризьори да бъдат назначавани на длъжности по трудови договори като „продавач-консултант“, „продавач“, „технически сътрудник“, трудови задължения по които по никакъв начин несъответстват на реално извършваната от тях дейност, е окончателно решен.

Но какво има още за вършене?

Както Ви уведомихме, в началото на месец май 2019 г. Асоциацията официално е внесла своето предложение за актуализиране на Списъка на професии за професионално образование и обучениe в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Към настоящия момент заявлението е разгледано и прието от Управителния съвет на НАПОО, като по повод на него продължава да се разгръща широк дебат, в който вземат участие различни държавни институции, ведомства вкл. и Министерство на земеделието, храните и горите. Предвид развилата се кризисна ситуация около COVID – 19, включването на тази специалност в Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше забавено, но ще се осъществи през настоящата година. Независимо от тези трудности, Асоциацията е предприела всички необходими действия с оглед постигането на тази своя цел и е получила уверение, че същата скоро ще бъде реализирана.

Ръководството на Асоциацията, а и нейните членове желаят да обърнат специално внимание, че на пазара са се появили организации, които заявяват като своя цел да гарантират защитата на интересите на „зоофризьорите“, спомагане за развитието на специалността, и които предлагат лицензирани обучителни курсове. Тези организации не са свързани по никакъв начин с “Българска груминг асоциация”. Ние не можем да дадем гаранция за уменията, които се придобиват в тези организации и се разграничаваме от тях. За съжаление действията на някои от тези организации уронват престижа на професията, подкопават доверието на клиентите и злепоставят името на утвърдени специалисти.

Сдружение “Българска груминг асоциация” има ясни и конкретни правила, прозрачност и отчетност към своите членове и ясна визия и цел за развитието в бранша. Организирането на годишно груминг шоу, на многобройни семинари и мастър класове са малка част от основата, която сдружението е положило за развитието на професията зоофризьор в България. Провеждането на теоретичен и практически изпит за признаване на уменията след завършен базов курс , гарантира качеството на обучението и способностите на обучените от регистрираните към “Българска груминг асоциация” школи. Приканваме всички зоофризьори, които искат да научат повече за работата на “Българска груминг асоциация” и условията за членство в нея, да потърсят информация на посочените контакти.

От Ръководството.

Професия "Зоофризьор"

Сдружение „Българска груминг асоциация“ и неговото ръководство, в лицето на Светлана Божинова (председател), Деница Атанасова и Златина Тодорова Давидовска, с голяма удоволствие съобщава на всички свои членове, приятели и грумъри, че през последните две години Асоциацията работи усилено над въвеждането на специалността „зоофризьор“ в нормативната уредба на Република България. Сдружение „Българска груминг асоциация“ е поело тази отговорна задача не само в изпълнение на своите цели, а именно за защита интересите на своите членове, но и с оглед защита на целия бранш и на всички грумъри.

Реализирането на тази амбициозна цел ще превърне Груминга от една напълно нерегулирана и непозната за българското общество и правен ред специалност в една призната и защитавана от държавата дейност. Това е така, защото след като бъде въведена като специалност „зоофризьорите“ (грумърите) ще имат уеднаквени правила и стандарти на работа, ще бъде установен и единен държавен образователен стандарт, което несъмнено ще доведе до премахване на лошите практики в нашата сфера на дейност, на които за съжаление сме свидетели през последните години. Ще бъдат решение и редица проблеми свързани с длъжностите, на които могат да бъдат назначавани грумърите, както и проблемите около социалното им осигуряване. Редом с това всички лица, които се занимават с груминг ще могат да развиват своите знания и умения посредством центровете за професионално образование и обучение. Сдружение „Българска груминг асоциация“, като безспорен лидер в областта на преподаване и който разполага с едни от най-добрите грумъри и лектори в страната, има амбицията да създаде такъв център, който ще провежда задълбочени обучения и семинари и който ще е достъпен за всички грумъри. Образователният курс се провежда съобразно утвърдените държавни стандарти и е скрепен с дипломи, които ще удостоверяват ценза на техния притежател.

Но как ще се случи/случва всичко това?

В края на 2018г. Асоциацията предприе действия по иницииране на процедурата за актуализиране на списъка на професии за професионално образование и обучение. Така в началото на месец май 2019 г., след около 6 месеца работа, тя официално внесе своето предложение за актуализиране на списъка в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), което беше осъществено с подкрепата на Българска стопанска камара. Заявлението беше разгледано и прието от управителния съвет на НАПОО, като по повод на него се разгръща широк дебат, в който взимат участия различни държавни институции, ведомства вкл. и министерство на земеделието, храните и горите.

Поради комплексността на процедурата и необходимостта от изготвянето на редица документи от експерти като например държавен образователен стандарт и за съжаление развилата се кризисна ситуация около COVID – 19, включването на тази специалност в нормативната уредбата ще е факт най-рано през 2021 г. Независимо от тези трудности Сдружение „Българска груминг асоциация“ е предприело всички необходими действия с оглед постигането на тази своя цел възможно най-бързо.

Надяваме се в бъдеще да можем да Ви зарадваме с още добри новини!

От Ръководството.

Предстоящи събития

14

Март

Общо събрание

На 14.03.2021г. ще се проведе редовно годишно събрание на Българска груминг асоциация в арт хотел "Симона" гр. София от 10:00ч.

Място: Арт хотел "Симона"

ПОКАНA ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение „Българска груминг асоциация“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 177141096, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" No 12, вх. 4, ет. 1, ап. 47, свиква Общо събрание на 14.03.2021 г., в 10.00 ч., което ще се проведе на адрес в гр. София, ж.к. „Разсадника“, бул. „Възкресение“ No 1, (Арт хотел „Симона“) при следния дневен ред:

 1. Вземане решение наименованието на сдружението да се изписва и на латиница;
 2. Вземане на решение за промяна предмета на дейност на сдружението;
 3. Вземане на решение за промяна на основните цели на сдружението;
 4. Вземане на решение за промяна на средствата за постигане на целите на сдружението;
 5. Вземане на решение за промяна на правилата за възникване и прекратяване на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството в сдружението;
 6. Вземане на решение за промяна на обема на правата и задълженията на членовете;
 7. Вземане на решение за формиране на нов орган на сдружението - Етична комисия, определяне на нейните правомощия и реда за провеждане на заседанията;
 8. Избор на членове на Етичната комисия;
 9. Вземане на решения за промяна на реда за свикване и провеждане на Общото събрание;
 10. Вземане на решение за промяна на правомощията на Управителния съвет;
 11. Промяна на реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществени вноски;
 12. Приемане на нов Устав на сдружението, в който са отразени направените промени.
 13. Приемане на „Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“;
 14. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет. Отчет за 2019 г.
 15. Приемане на правила за реда и условията за провеждане на националния груминг конкурс.

Членове на Управителния съвет:

 1. Светлана Димова Божинова
 2. Деница Атанасова Атанасова
 3. Златина Тодорова Давидовска-Цветкова

Дата: 08.02.2021

Новини

Българска груминг асоциация обявава регистрация на школите за обучение при следните изисквания:

 1. Обучаващият (мастергрумер) трябва да има стаж в работата минимум три години без прекъсване.
 2. Да притежава диплом за квалификация и три семинара за различни породи.
 3. Да участва активно в събитията на асоциацията и задължително участие в годишното грумингшоу.
 4. Молба за регистрация на име.
 5. Представяне на програма за обучение на курсистите.

Решението се взима на събрание на УС.

За асоциацията

На 24.01.2017г. на основание ЗЮЛНЦ, с решение № 25 на Варненски окръжен съд беше регистрирана БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ

Като всяка асоциация, нейната цел е да обединява и защитава интересите на тсвоите членове. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея. Да защитава правата и интересите на грумърите в България. Да осъществява и развива връзки и сътрудничество със сродни международни браншови организации.

Прочетете повече

Какво е груминг?

Грумингът е важна част от грижата за кучето. Най-общо казано това е съвкупност от процедури, които се прилагат на домашния ви любимец за поддържането на кожата и козината (основно) в целия й блясък. Всички породи изискват ежедневен груминг. В зависимост от типа и цвета на козината при някои видове се налага по-често разресване и къпане, а при други е достатъчно и веднъж месечно. Редовният груминг дава на домашния Ви любимец гаранция за здраве и комфорт.

Нашите Грумъри

София

Деница Атанасова

Деница Атанасова

гр. София

Любовта към животните неизменно съпътства целият ми живот и професионален опит. Занимавам се с груминг от 2011- та година, когато отворих първия си фризьорски салон за кучета в София. За няколко години Дог Стар се превърна от мечта в реалност и мой втори дом. Всеки един ден в салона е изпитание не само за уменията ни с ножицата и машинката , а и проверка на способността ни да разбираме и общуваме с четириногите ни приятели.
Фризьорски салон за кучета Дог Стар работи със всички породи не агресивни кучета, но специалността ми е Йоркширския териер.
Член съм на управителния съвет на Българска Груминг Асоциация от създаването й в началото на 2017г.. Със всяка изминала година подобрявам и развивам уменията си в груминга като участвам в различни семинари и мастър-класове. Сред тях са : Първо Българско Груминг Шоу, Мастър-клас по пет груминг на Умберто Леман – председател на ЕГА, Мастър-клас по хендстрипинг от Киара Пиконети – един от топ грумърите в Европа, както и двудневен семинар на Стефано Весиня – собственик на груминг школа в Италия. Мастър-клас на тема Азиатски стил - Asian style с Ирина Смирнова топ грумър за новият фюжън . След йоркшира, втора страст за мен е Пуделът – във всичките си цветове и размери. Благодарение на Вера Дограмаджиева и Пламен Бачовски , развих уменията си в шоу груминга на породата. Тънкости и техники за бърза и лесна отработка научих от Ирина Думчева от Русия. Участвах в семинар за подготовка, отглеждане на козина и груминг на Шнауцер от Елена Левина. Иновативни решения и техники в креативния груминг придобих от мастър – клас с Людмила Белова и Диана Лезик.
Гордост за салона са две първи места в категория шоу груминг на „Стрижещи се пориди кучета“ среден размер с Лагото Романьоло и пет груминг на Шпиц на годишното груминг шоу организирано от БГА през 2018г.
От 2017 год. Grooming Studio Dog Star предлага курсове за грумъри по базов и породен груминг. В програмата са застъпени всички породи кучета редовни посетители на салоните в България. За повишаване на квалификацията в различни техники и течения, както и породен грумиг за определена порода се осъществяват индивидуални еднодневни мастър – класове.
www.dogstarbg.com
Tел. 0886622305

Златина Давидовска

Златина Давидовска-Цветкова

гр. София

Първия си груминг курс изкарах при др. Аугустин Йонеску от Румъния през 2004г. за порофесионална подготовка на кучета от 5 породна група ( северни породи) . През 2011г. реших да се занимавам по активно с груминг и изкарах няколко частни курса основи на салонния груминг в Русия. 2011-2012г. Активно подготвях изложбени кучета в Австрия от 5 породна група. Март 2017 г. Станах член на Българска Груминг Асоциация 2017г. Повишаване на квалификацията,основен салонен груминг Русия,школа Боншери 2017г.Мастер клас шоу и пет груминг бишон фризе от Олга Забелинская ( Олга е световно признат грумер за породата бишон фризе,член на националния отбор на САЩ по груминг,печелила наградите топ грумър на годината и т.н. ) 2017г. Мастер клас по азиатски стил ( йорки,пудел и малтезер )от Sathit Suratphiphit и Walaipat Pornprasertsom от Тайланд. Сатит е собственик на световно призната школа за груминг Starwood ,един от най–добрите мастер грумъри наложил свой стил в креативния груминг и боядисването. Sathit Suratphiphit е международно признат съдия по груминг и президент на IGA ( Internacional Grooming Asocciacion ) 2017г. Мастер клас по креативен груминг и базов колоринг при Sathit Suratphiphit, Starwood Tailand. 2017г. Основи на триминга при Елена Левина,Русия ( Елена е международно признатo име в средите на твърдокосместите кучета , подготвила и представила много световни и европейски шампиони от твърдокосместите породи) 2017г. Мастер клас Пет стрипинг на джак ръсел териер при Елена Левина,Русия. 2017г. Мастер клас Салонен *пет груминг на немски шпиц при Елена Левина,Русия. 2017г.окромври Мастер клас с президента на Европейската Груминг Асоциация EGA – Umberto Lehmann на тема пет груминг. 2017г. Мастер клас на тема Хендстрипинг на Фокстериер и основи на триминга с топ грумер Chiara Piccionetti, Italy 11.01.2018г. Мастер клас на тема „азиатски стил в салонния груминг на породите Йоркширски териер и Шит Цу „ с лектор световно известната в тази област грумърка Ирина Смирнова от Русия. От 2012г до 10.2017г. работя като грумер към Ветеринарна клиника Син кръст и частично към ветеринарна клиника НОВА. От октомври 2017г. До януари 2018г. работих като грумер в студио „ Дог Старс „ София. От февруари 2018г. Съм собственик и създател на професионален салон за подстригване на кучета „ Royal Groom “ Друга част свързана с кучеатата е моята професионална работа с породата сибирско хъски,померан и уелш корги пемброк като част от развъдик Golden Nicol на който съм съсобственик от 1999г. ( заедно с майка ми ) както и през годините сме се занимавали с американска акита и волфшпиц. От 2000г.съм международен съдия по кинология и през годините развих съдийството си до FCI съдия на 4,5,8 и 9 породни групи и национален съдия на 6 група, съдийствала съм в Европа,Русия,Украйна и Скандинавските страни.
Kонтакти: 0888866695
royalgroombg@gmail.com
https://www.facebook.com/royalgroombulgaria/

Вера Дограмаджиева

Вера Дограмаджиева

гр. София

Започнах да се занимавам с груминг 1992- ра година. Първите кучета, с които работех бяха от породите ердейл и фокс териери, тъй като самата аз бях собственичка на ерейл териер. Съответно стрипинга беше първото, което научих за груминга. Няколко години по- късно в живота ми се появиха първите ми два пудела. Влюбих се в породата и запонах да се обучавам в изложбен груминг на пудели. Учила съм се от една от най- добрите в Русия- Олга Архипова, при която изкарах курс за шоу- груминг и в последствие преминах през няколко курса и семинара за различни породи, но голямата ми страст са пуделите.

Полина Райчева

Полина Райчева

гр. София

Занимава се с кинология от малка, собственик е на Piccoli Rubini Kennel, развъжда така популярната порода Йоркширски териер. Посещавала е редица семинари на тема "Груминг и триминг и правилна поддръжка на кожата и козината". Професионално се занимава с груминг от 2010г. Изключителен специалист по породата, която развъжда. Вкъщи отглежда с много любов своите йоркита.Собственик на грууминг Студио - Serdika Groom by P&T web: http://serdikagroom.com/

Теодора Гладнишевска

Теодора Гладнишевска

гр. София

родена в гр.София. Обградена и израснала с животни от малка, но определено кучетата са нейната страст, хоби, работа и ежедневие. Занимава се с кинология от дете. Собственик на развъдник Totally Addicted Kennel - развъжда йоркширски териери. Покрай нейните кучета се поражда желанието и страстта да грумира, фризира и помага на кучетата и техните стопани. Занимава се тясно специализирано с груминг от 2013год. От 2006год.грумира нейната си банда лапички. За нея йоркита са семейство, и съвсем спокойно може да кажем че нейният слоугън е "Кучето над всичко !"
Собственик на грууминг студио - Srdika Groom By P&T
web: http://serdikagroom.com/
FB: https://www.facebook.com/tangelova1
mobile: +359 878 292 441

Светла Величкова

Светла Величкова

гр. София

От 18 години се занимавам с кинология, изложби, тренировки и груминг на кучета. От както се помня кучетата са голяма част от живота ми. Първо започнах с груминга на кучетата, които извеждам по изложби, основно хъскита, самоеди, голден ретривър, австралийска овчарка и др. Първото си обучение по груминг правих при Аугустин Йонеску (Румъния). След това обучения за изложбен груминг на голден ретривъри, австралийска овчарка, триминг на фокс териер. В момента съм собственик на две австралийски овчарки, като се занимавам активно с развъдници за голден ретривъри и развъдници за хъскита.

Даниела Недева

Даниела Недева

гр. София

Изминалите 5 години се лутах в какви ли не сфери, докато не попаднах в сферата на груминга, която ме грабна, разтърси ме и промени цялият ми живот!
Вече се чувствам пълноценна, упорита, нахъсана и много уверена!
Разбрах, че можеш истински да заобичаш професията си! Разбрах, че грумингът не е някаква лигава прищявка! За мен грумингът е ЗДРАВЕ!
Най-добрият ми приятел е Йоркширски териер на 3 годинки на име Чочи, който е моят стимул и моята муза.
Ноември 2018г изкарах базов курс по груминг в Дог стар при Деница Атанасова, водещ груумър в България! Научих адски много неща,но продължавам да се развивам постоянно. Преминах няколко мастъркласа и редица семинари в различни стилове и породи! Следя и участвам активно във всеки един семинар който организират БГА и съм член от 2019г. От скоро съм собственик на Груминг студио и бутик за кучета “Happy Dogs” което се намира в София квартал Лозенец. Обичам да работя с всички породи, но не мога да скрия, че слабост са ми малки северни породи (Померан,Шпиц,Волпино Италиано...) и йоркширски териер.
Тел за връзка: 0876663693
https://happydogsbydanny.wordpress.com/

Александра Думанова

Александра Думанова

гр. София

Казвам се Александра Думанова Завърших курс по базов грууминг с елементи на colouring и creative при Деница Атанасова.Член съм на Асоциацията на българските грумъри от 2018 година.Салонът ми е "Арт грууминг салон Бумбачка" в гр.София ,ж.к Бели брези,ул "Нишава "N 44. Правилният подход към животното е от основно значение в моята работа.Любовта ми към тях също

Галя Стоянова

Галя Стоянова

гр. София

Казвам се Галя Стоянова и съм основател на Felix dogs – салон за кучета. В тайните на груминга ме посвети моят учител Деница Атанасова, за което съм й безкрайно признателна и благодарна. Освен курса по базов груминг съм посетила и множество семинари и мастър класове за груминг на различни породи кучета, като йоркширски териер, померан, пудел, голдън ретривър и др. Интересите ми са в областта на ветеринарната дерматология и дермокозметика, понеже вярвам че здравата кожа е предпоставка и за красива козина. Поради тази причина Felix dogs-салон за кучета е и първото в България груминг студио в което се предлага ОЗОНОТЕРАПИЯ за домашни любимци. Продължавам да инвестирам и да работя за развитието на салонния груминг в България и за подобряване на качеството на услугите в салоните.
web: http://felixdogs.com
mobile: +359 888 25 95 72

д-р Диана Люцканова

д-р Диана Люцканова

гр. София

д-р Диана Люцканова е завършила Ветеринарна медицина през 2012г в Лесотехническия университет в София. Участвала е в редица доброволчески програми и стажове. Имала е възможност да работи и трупа опит както с домашни любимци, така и с бездомни и диви животни; да се запознае и извлече най-доброто от различните типове и динамика на работа. Още от студентските и години голямата и страст е грумингът. В началото се самообучава и практикува любителски. През 2011г участва в първия в България груминг семинар воден от италианския лектор и фактор в областта Stefano Vesigna (Стефано Везиня). През май 2014 д-р Люцканова се дипломира от международно грууминг училище във Виена, Австрия.. Сертифицирана е също и за работа с техниката на Aesculap. Задълбочава познанията и уменията си в стрипинг и триминг на твърдокосмести породи, като през 2017 завършва специализиран курс в Рим, Италия. Нейни ментори са Nicola Pisani (Никола Писани) и Chiara Piccionetti (Киара Пичонетти) - съдия в Европейската грууминг асоциация. Вярва, че предпоставка за отличното здраве на всяко животно, независимо от вид, порода и възраст е да изглежда и да се чувства добре. Към днешна дата д-р Люцканова е член на Българската груминг асоциация (БГА) и етичната комисия към БГА, собственик и управител на груминг салон Master of puppies, към който от есента на 2019 функционира пълноценно и груминг школа със същото име.
web: http://masterofpuppies.net/
mobile: +359 897031882

Светла Колева

Светла Колева

гр. София

Казвам се Светла Колева. Живея и работя в гр. София. Повече от 10 години съм собственик на развъдник Foxy Nose за малък шпиц и померански шпиц (померан), което наложи да мога сама да се справям с поддържането на козината и подготовката на прическата им за изложби. Участвах на няколко семинара за изложбен груминг на померан с руски преподаватели. В момента подготвям за изложби не само своите, но и много шпицове на колеги, както и поддържам красивия външен вид на много домашни любимци от тази порода. Тясно специализирана съм само върху груминг на померан и малък шпиц.
web: http://www.foxynose.com/
mobile: +359 888673385

Пловдив

Полина Цветкова

Полина Цветкова

гр. Пловдив

Родена съм и съм израстнала в гр. Пловдив. Животните са неизменна част от моя живот, още от съвсем малко дете. Специално място в сърцето ми обаче последните години зае йоркширския териер. Собственик до скоро само на една специална представителка на породата, а вече и на две - Теа и Ава. Няма да крия, че обсесията за груминг ме обзе преди по-малко от година, Юли 2017г., когато се запознах лично с моя учител - Светлана Димова. Човек, който ми даде и ме научи на изключително много неща свързани с професията. От тогава до сега, завърших курса си в груминг академия "Йорки" и посетих няколко семинара: за хендстрипинг при Киара Пичонети, петгруминг в азиатски стил при Умберто Леман, а съвсем скоро посетих и семинара, на талантливата, Вера Дограмаджиева за пудели. Член съм на асоциацията едва от 04.2018г., но съм с амбицията, членството, обученията и работата ми да не приключат още дълги години. В момента съм част от семейството на фризьорски салон Йорки за гр. Пловдив в ж.к. Тракия, бл.174Г
тел. за връзка: 0896823731.

Варна

Светлана Димова

Светлана Димова

гр. Варна

През 1997година за първи път в живота ми влезе йоркширският териер. От тогава до днес преживях много и хубави моменти с тази красива порода. Първоначално само хоби, след това регистрирахме развъдник YORKIBOWS. Грумингът обаче за мен се оказа моята сила и възможност за пълна творческа самореализация и през 2009 година оборудвахме микробус, с който обикаляхме по-големите градове в страната, предлагайки на собствениците на йоркита нашите услуги. С годините йоркимобила стана много популярен, клиентите стваха все повече и повече и тогава направихме три груминг салона в градовете София, Варна и Бургас. С времето започнаха да се явяват и кандидати за обучение в груминга. Така се роди идеята да регистрираме БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ, на която за мен е част да бъда председател. На 20.07.2017г. Взех своята диплома от Русия, като атестиран грумър от експерт Ирина Думчева. Груминг академия "ЙОРКИ" беше следващата ми стъпка и с радост мога да кажа, че това е моето призвание. Грумингът е не само работа, той е тежък физически труд изпълнен с много творчество и възможност за постоянно развитие.

Татяна Велчева

Татяна Велчева

гр. Варна

През 2000г съм работила в конна база, през 2002г постъпих на работа във ветеринарна клиника. Професионално с груминг се занемавам от 2012г.
Собствено груминг студио "Зооцентър Лапичка" открих през 2015г. Студиото работеше с почти всички породи, в последствие премина на груминг на дребни и средни породи.

Доминик Прушат

Доминик Прушат

гр. Варна

Въпреки, че съм сравнително нов в груминг професията, кучетата са много голяма част от моя личен живот. От много ранна възраст съм заобиколен от малки и големи кучета. Преди да се преместя от родината си (Великобритания) през 2008 г., работех в местна ветеринарна клиника, която ме запозна със значението на груминга. След като прекарах няколко години в пътуване, работа и изучаване на живота, се установих в България през 2015г. Бързо започнах да виждам разликата в стандарта за груминг в България в сравнение с други части на света. Поради тази причина получих своята професионална диплома за груминг от “Anrich Vets”, Обединено кралство и пристъпих към създаването на фризьорски салон за кучета “Top Dogs” със съпругата си. Работейки съвместно с Българската груминг асоциация, ние се надяваме да допринесем за подобряване на стандарта на груминг в България и да повишим информираността за значението на груминга не само на малки кучета, но и на кучета от всякакви размери и породи.
web: www.topdogs.bg
mobile: +359 895 743 742
tel: 052 63 36 36

Полина Димитрова

Полина Димитрова

гр. Варна

Казвам се Полина Димитрова.
На този етап от живота ми съм в един малък кучешки рай, заобиколена съм от тях в личен и в професионален план. Началото на 2019та година успешно преминах базов курс по груминг при Светлана Димова в гр.Варна.
Средата на март съвместно със зоомагазин PetParadise отворих груминг салон PetParadise. Салонът бързо набра популярност, доволни и редовни клиенти. Щастлива съм, че успявам да печеля доверието на хората, с правилното отношение и искрената любов, с която работя. Ще продължавам да се развивам, да посещавам различни семинари и обучения, благодарение на които научавам толкова много нови и полезни за работата ми техники и познания.
web: https://petparadise.bg/
FB: https://facebook.com/petparadisebg
mobile: +359 894 357 008

Бургас

Юлия Нечепуренко

Юлия Нечепуренко

гр. Бургас

Работя като грумър от 2012 г.
2015г. училище "MILORD" Москва
2016г. училище * СТАРТ * Минск
2017г. Училище * MaryGroom * Киев
2017г.Семинар «Solo Clip. подстригване на техника от Олга Дмитриева »
2017г.Семинар *Креатив от Алма Рауън*
2018г.семинар *Прически в Азиатски стил*
2018г. семинар от OLGA Cherpak

Велико Търново

Милена Петрова

Милена Петрова

гр. Велико Търново

Аз съм Милена Петрова от Разград. Работя като грумър от 2008 г. Съсобственик съм във верига зоомагазини и ветеринарна аптека ШАРО, във Велико Търново. Домашните ми любимци са два стандартни пудела и три котки. Не упражнявам изложбен груминг. Любима порода за подстригване: всяко добро куче!

Анита Дешева

Анита Дешева

гр. Велико Търново

През 2017 година изкарах базов курс по груминг в БГА при Светлана Димова, след което началото на 2018 година открих собствен зоомагазин и груминг салон „Щастливите лапички“.
През 2018 година участвах на Второто Национално Груминг шоу, където спечелих Второ място за начинаещи. За мен перфекционизма е неизбежна част от работата ми, затова посещавам почти всеки семинар организиран от БГА, за да усъвършенствам уменията и знанията си.
web: https://www.facebook.com/shtastlivitelapichki/

Перник

Анелия Иванова Димитроваа

Анелия Иванова Димитрова

гр. Перник

Любовта към животните изградих от най-ранна възраст, тъй като в живота ми винаги е имало куче или коте. С професионален груминг се занимавам едва от юли 2014 г, когато с помощта субсидия от Агенция за хората с увреждания/с увреден слух съм/, имах възможността да отворя свой груминг салон в Перник. Поради увреждането ми, първите две години бяха изключително трудни, докато се ориентирам в професията и да създам клиентела. Сега след повече от 3 години, салонът набира скорост и почитатели в града, а аз имах възможността да премина базов курс на обучение в БГА и да присъствам на първия си груминг семинар - Мастер клас "Азиатси стил" при Ирина Смирнова

Симона Раденкова

Симона Раденкова

гр. Перник

Обожавам всички животни и по-специално кучетата. През годините търсех какви ли не начини да прекарвам по-голямата част от времето си, заобиколена от животни. От 2011г. имах възможността да помагам като доброволец в приют за бездомни кучета. Никоя работа до сега не ми донасяше удовлетворението, от което имах нужда. През 2017г. събрах смелост да сбъдна мечтата си – да отворя собствен Зоомагазин и Груминг салон. През октомври 2017г. преминах 20 дневен курс на обучение в Груминг студио „Дог Стар”, воден от Деница Атанасова и Златина Давидовска. От Април 2018г. съм член на БГА.